Jak na společné oddlužení manželů?

Dostali jste se s manželem do tíživé finanční situace? Dohnaly vás dluhy a vy nevíte, jak z nich ven? Jednou z možných cest je vyhlášení společného oddlužení manželů. Jde o způsob řešení úpadku, který ve zvýšené míře zohledňuje sociální aspekty před hledisky ekonomickými a umožňuje dlužníkovi „nový start“.

Dluhy z manželství se vždy týkají obou partnerů. Návrh na společné oddlužení manželů musí tedy podepsat oba dva. Svým podpisem stvrzují, že pro potřeby oddlužení se využije celý majetek ve společném jmění manželů a to včetně budoucích příjmů. Po dobu oddlužení žijí manželé s tzv. nezabavitelným minimem a vše, co si vydělají nad tuto sumu, je odváděno věřitelům.

Společného oddlužení manželů a jeho výhody

Společné oddlužení manželů má několik nesporných výhod. Jednou z nich je, že pokud mají partneři některé závazky uzavřeny společně, do společného oddlužení se započítávají pouze jednou, čímž se významně snižuje jejich společný dluh.

Další výhodou je také to, že náklady na insolvenčního správce jsou v případě společného oddlužení manželů nižší, než kdyby se oddlužovali samostatně. Díky čemuž mohou ušetřit až 65 340 Kč za dobu v oddlužení. Navíc, pokud dluhy způsobil pouze jeden z manželů, osobní bankrot chrání toho druhého. Věřitele po něm nemohou tedy žádat jejich zaplacení, jelikož i z jeho příjmu jsou hrazeny závazky v oddlužení.

Průběh procesu oddlužení

1) Podání návrhu na oddlužení

Celý proces oddlužení je zahájen podáním návrhu na oddlužení na příslušném krajském soudu dle místa trvalého bydliště.

2) Rozhodnutí soudu

Následně soud zhodnotí, zdali jste poctivými dlužníky a zda je reálný plán na vaše oddlužení. Ve většině případů rozhodne v lhůtě 15 dní. Insolvenční zákon povoluje podat odvolání proti rozhodnutí soudu.

3) Rozhodnutí o úpadku

Pokud dojde k vyhlášení oddlužení, soud svolá schůzi vašich věřitelů, na níž se hlasováním rozhodne, jakým způsobem budete svůj plán oddlužení plnit.

  • Oddlužením zpeněžením majetkové podstaty – V tomto případě budete muset prodat všechen svůj movitý majetek.
  • Oddlužení formou splátkového kalendáře – Pokud se rozhodnou, že jsou pro ně výhodnější pravidelné splátky dluhu, bude pro vás připraven splátkový kalendář. Po dobu následujících pěti let budete věřitelům odevzdávat všechny své příjmy nad rámec životního minima. 

4) Plnění plánu
Na plnění plánu oddlužení dohlédne insolvenční správce, který je určen soudem. Pokud během pěti let uhradíte (podle plánu) minimálně 30 % ze svých dluhů, soud vám zbytek vašeho dluhu promine.

Společný návrh manželů na povolení oddlužení

Celý proces oddlužení je zahájen podáním návrhu na oddlužení.

  • Manželé mohou návrh na oddlužení podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů, je rozhodné, zda je vaše manželství platné ke dni, kdy návrh dojde insolvenčnímu soudu.
  • Společný návrh manželů na oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, jejich souhlas s tím, že pro potřeby oddlužení se využije celý majetek ve společném jmění manželů, včetně budoucích příjmů, a podpisy obou manželů, které musí být úředně ověřeny.
  • Manželé, kteří tento návrh podají, mají po dobu insolvenčního řízení a po dobu oddlužení, postavení nerozlučných společníků. Jsou považování za jednoho dlužníka.

Insolvenční zákon

Jedná se o zákon, který řeší hrozbu úpadku nebo úpadek dlužníka soudním (insolvenčním řízením) tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů dlužníka s osobami dotčenými dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a zároveň k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Insolvenční zákon udává, že úpadek se může týkat všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů. Dále určuje způsoby oddlužení fyzických osob, a to zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře. O způsobu oddlužení již nerozhoduje dlužník, ale nezajištění věřitelé, kteří rozhodnou, jakým způsobem budete svůj plán oddlužení plnit.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je jistým druhem občanského soudního řízení jehož charakteristickým znakem je, že v sobě zahrnuje prvky řízení nalézacího i vykonávacího. Cílem insolvenčního řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by krizovou situaci překonalo anebo z ní vyvodilo nezbytné důsledky. Řízení nemá povahu řešení sporu o právo mezi stranami, jde o uspořádání majetkových poměrů většího množství subjektů.

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.